حساب سر‌انگشتی

Posted on

یک پل عابر میان ما
یک اتوبان دغدغه
کمِ کم این وقت شب
یازده دقیقه‌ی نا‌قابل
کرایه‌ی ثابت
هرچند از این طرف
سر راست‌تر ماشین هست
رسیده‌ام

خرده‌های پاک‌کن را
دوره می‌کنم
از میز دستی ناهموار  به جا مانده
و خودکاری نابکار
بدذات و خالی‌بند
هی دایره می‌کشم و ها می‌کنم
تا بگذارد یک دو خط به نگارم…

گوش‌ات اما همیشه طلبکار است
نوشتی‌ام
گوشواره «آویز»
سوراخ بسته را بهانه کن
و پس بفرست

……………………………………………….

۳:۴۷ صبح –  هشت دسامبر دوهزار و دوازده