Skip to content

بعد واقعه

  خیلی شانسی می‌رسم به عکسِ تو
  تو یک سایتِ معماری
  از ویرانی که منم تا
  آبادیِ تو راهی نیست
  تو نمایش نمی دهی
  مخابره نمی کنی
  حضورت گِز گِز ندارد
  چشم‌هات آستانه‌ی تکانه‌های پس لرزه
  دنبال سطحی صافم
  که روی آن قافیه ببافم
  و نمیرند گل‌ها بعد از رفتنت
  نخاله‌ها
  همه جا پخش‌اند
  و دِماغم مختل
  این دفعه گیج می‌زنند
  سگ‌های نفر یاب
  و من اینجا
  باقی
  بقایتان

  ———

  طهران 5:58 دقیقه اوایل اردیبهشت