همه – درد

Posted on

دستانِ تو ضامنِ بمبِ خوشه‌ایی را تواند کشید

که در سنگرِ امنِ موها پنهان گشته

در شبی تار و بی دریغ

و بی‌مبالاتی

تنها تلفات این تنستان را چند کشته بر جای نهاد

مسواک‌هایمان مماس

برهمیشگیِ لیوانِ سر شویی

یعنی نمایش هنوز در حال اجراست

تنها تک گویی نزار

باقی مانده و از نقشِ دیگری

شرّه‌ی خونابه‌ای بر شیرِ آب گرم

نرم نرمک

با رسوباتِ کبدی

آرزویِ مکسّرِ سیروز

خواهد آمد و

و مَکر پیکان جوانانِ آن موقع

که پرایدی شده است در خور

Everybody hurts

در سفر باید شناخت

Some times

———————————————-

پنجم آوریل 2013 – pm  1:45 –  تهران