مات…م

Posted on

بر ساحل فرضی دریاچه مصنوعی
در پارکی گم
تلالو نور ماه
و زردی چراغ گاز
در آینه‌ی پیراهنت
افتا… ده
فیروزه‌ی پنهان
در شکن ابروت
مات…م

———

برلین – میته ۹:۳۲ شب – چهارده سپتامبر ۲۰۱۲