Skip to content

مات…م

  بر ساحل فرضی دریاچه مصنوعی
  در پارکی گم
  تلالو نور ماه
  و زردی چراغ گاز
  در آینه‌ی پیراهنت
  افتا… ده
  فیروزه‌ی پنهان
  در شکن ابروت
  مات…م

  ———

  برلین – میته ۹:۳۲ شب – چهارده سپتامبر ۲۰۱۲