به‌آ

Posted on

پشیمان نمی‌شوم از تو
اخم‌هایت گشاده در پنجره‌ی واگن آبی …
مکث معنی‌دار دستانت در اکثر عکسها
و شاخه‌های‌ گوزن‌ها در موهایت …
و مهمانی‌ای غریب آن چنان که تو در خورش هستی …
کلاژ می‌نمودی و متن شدی
بی هیچ حاشیه‌ای

برلین – سپتامبر ۲۰۱۲