Cheat code : Leo

Posted on

“بارانی معروف آبی‌رنگ”

را کاش بلد بودی با هم زمزمه می کردیم

پایان تلخ و آرزوی خوش

در

Transِ

تو

یا هر مزخرف دیگری که اسمش هست…

خلسه نمی‌تواند این باشد … ترجمه بهتری سراغ نداری…

یا

affairِ

نا تمامِ ما

که از آن به ماجرا تعبیر می شود

و من ماجراجویی خُرد که همان مراحل اول

GAME OVER

می شود و

غُنچه سوز و مَست…

سرسپرده ات اکنون خالی است…

حساب جاری خون از قفسه سینه‌ای مرعوب

و ضربان خسته‌ی فالش

کُدِ نسوزِ این بازی‌ایی که با من کردی را،

چه کسی به تو رسانده؟

“When she came back she was nobody’s wife…”