Skip to content

Cheat code : Leo

  “بارانی معروف آبی‌رنگ”

  را کاش بلد بودی با هم زمزمه می کردیم

  پایان تلخ و آرزوی خوش

  در

  Transِ

  تو

  یا هر مزخرف دیگری که اسمش هست…

  خلسه نمی‌تواند این باشد … ترجمه بهتری سراغ نداری…

  یا

  affairِ

  نا تمامِ ما

  که از آن به ماجرا تعبیر می شود

  و من ماجراجویی خُرد که همان مراحل اول

  GAME OVER

  می شود و

  غُنچه سوز و مَست…

  سرسپرده ات اکنون خالی است…

  حساب جاری خون از قفسه سینه‌ای مرعوب

  و ضربان خسته‌ی فالش

  کُدِ نسوزِ این بازی‌ایی که با من کردی را،

  چه کسی به تو رسانده؟

  “When she came back she was nobody’s wife…”