Skip to content

Driving with you

  پُشت رُل تو بودی یا من؟
  چه کسی ما را به درّه کشانده؟
  ….
  پشت رُل، خواب نبودیم
  یک خانواده ایستادند تا به ما کمک کنند …
  رُل منفی همچنان با من بود
  پات-رُل بود یا جیپ صحرا
  هل‌مان دادند تا سر گردنه‌ی هزار‌چمِ موهایت، های-لایت نداشت
  در این تاریکی
  توی آینه ترا می‌دیدم
  و تو چشمانت به آسمان بود
  های-‌های که همه بودند
  و خانواده یِ بی‌صورت در پیچ بعدی ناپدید
  خواب دیده بودیم و
  ناگهان کسی پشت رُل نبود!

  امیرعلی – مرداد هزار و سیصد و نود و یک