Skip to content

حساب سر‌انگشتی

  یک پل عابر میان ما
  یک اتوبان دغدغه
  کمِ کم این وقت شب
  یازده دقیقه‌ی نا‌قابل
  کرایه‌ی ثابت
  هرچند از این طرف
  سر راست‌تر ماشین هست
  رسیده‌ام

  خرده‌های پاک‌کن را
  دوره می‌کنم
  از میز دستی ناهموار  به جا مانده
  و خودکاری نابکار
  بدذات و خالی‌بند
  هی دایره می‌کشم و ها می‌کنم
  تا بگذارد یک دو خط به نگارم…

  گوش‌ات اما همیشه طلبکار است
  نوشتی‌ام
  گوشواره «آویز»
  سوراخ بسته را بهانه کن
  و پس بفرست

  ……………………………………………….

  3:47 صبح –  هشت دسامبر دوهزار و دوازده