تا حدی تُنُک

Posted on

سنجابِ ساکن قفسه‌یِ سینه
فندق‌های خوشرنگ نگهدار!
که بهم که می‌خورد خوشتر صدایی می‌دهم، کوبه‌ای، برنجی‌نای
اَنبارکِ بُغض، با چکاندن ماشه با تو بازی نمی‌کند
همبازی دیگری باید
فرداهای بهتر

۴:۱۳ صبح ۲۷ مارس