Skip to content

تا حدی تُنُک

  سنجابِ ساکن قفسه‌یِ سینه
  فندق‌های خوشرنگ نگهدار!
  که بهم که می‌خورد خوشتر صدایی می‌دهم، کوبه‌ای، برنجی‌نای
  اَنبارکِ بُغض، با چکاندن ماشه با تو بازی نمی‌کند
  همبازی دیگری باید
  فرداهای بهتر

  ۴:۱۳ صبح ۲۷ مارس