بازیِ خداحافظی

Posted on

می‌نویسی
*«تمام قلبم مال تو»
CC
می‌کنی به تمام
دلداده‌هایت
و همه‌ی معشوقه‌هات
یکجا
Google
فکر می‌کند

تبلیغاتِ دُرست هدف‌گیری نشده‌ای
در کار است
باز
فرستاده
هر چه سروده ای
به
پوشه‌ی
هرزنامه‌ها
خودکار

نمی‌نویسد
دیگر
مغزش خالی است
می‌پرسی:
گوگل هم مگر
فکر هم میکند
؟

پاسخ منفی است….

بی‌فکر
بوده‌ای
یا این یک خودکشی
حرفه‌ای است؟

——————-

* Whole-heartedly yours

 ۲۳:۵۶ – چهار دقیقه به نیمه شب – سی اکتبر دوهزار و دوازده جاده کلمبوس – سینسیناتی