Skip to content

بازیِ خداحافظی

  می‌نویسی
  *«تمام قلبم مال تو»
  CC
  می‌کنی به تمام
  دلداده‌هایت
  و همه‌ی معشوقه‌هات
  یکجا
  Google
  فکر می‌کند

  تبلیغاتِ دُرست هدف‌گیری نشده‌ای
  در کار است
  باز
  فرستاده
  هر چه سروده ای
  به
  پوشه‌ی
  هرزنامه‌ها
  خودکار

  نمی‌نویسد
  دیگر
  مغزش خالی است
  می‌پرسی:
  گوگل هم مگر
  فکر هم میکند
  ؟

  پاسخ منفی است….

  بی‌فکر
  بوده‌ای
  یا این یک خودکشی
  حرفه‌ای است؟

  ——————-

  * Whole-heartedly yours

   ۲۳:۵۶ – چهار دقیقه به نیمه شب – سی اکتبر دوهزار و دوازده جاده کلمبوس – سینسیناتی