Skip to content

فیلتر – filter

  تُفاله‌گیر
  سوراخ‌های بزرگش را
  با سبزیجاتِ نیم‌شسته
  مشغول می‌دارد
  گچ به راحتی پایین می‌رود
  تا با باقی مو‌ها
  لوله را بِبَندد
  صافی اما
  با استانداردِ دوگانه مناسبتی ندارد
  به شماره‌یِ توری اش پایبند می‌ماند

  موزیکالِ “شوینده‌هایِ دوستدارِ محیط زیست”
  نمایش  رویِ پرده – در حالِ اجرا – می‌ماند
  برگهای خیس چای
  در چاله‌ی سینک ظرفشویی
  جاگیری اتفاقی
  و توی دروازه

  April 13, 2014, at 5:18 PM