Skip to content

پیشانی

  اخمی که هیچ کس آنرا نمی‌دید
  به لب‌ها
  فرمان می‌داد آسان بگیرند
  تا زمانش برسد
  خمیازه
  آنگاه
  شکفتن شکار
  چون تازی به دنبال روباه نو
  گشتن و آرمیدن
  مشام که تازه تازه گُر می‌گرفت
  از آتشفشانِ خوب
  اشک،
  گدازه،
  به اندازه
  چین کوچکی که از تزریق
  در امان مانده…
  12:46 – TUESDAY, MARCH 29, 2016