پیشانی

Posted on
اخمی که هیچ کس آنرا نمی‌دید
به لب‌ها
فرمان می‌داد آسان بگیرند
تا زمانش برسد
خمیازه
آنگاه
شکفتن شکار
چون تازی به دنبال روباه نو
گشتن و آرمیدن
مشام که تازه تازه گُر می‌گرفت
از آتشفشانِ خوب
اشک،
گدازه،
به اندازه
چین کوچکی که از تزریق
در امان مانده…
12:46 – TUESDAY, MARCH 29, 2016