Skip to content

هاش

  H مداد
  نتَراشیده
  مرا به سکوت
  و تُرا به
  نوشتن
  کشیدن
  و خطخطی بَرمی‌خواند
  فرقش در متفاوت خواندنِ
  سکون است
  بالای دال
  در کَسری از ثانیه
  با این یکی بیشتر می‌توان نوشت
  کمرنگ‌تر هست که هست
  چه باک
  دیر تر کُند می‌شود
  ِدر این بی فلزی
  ما فوق ابر

  —————–

  حدود دو و چهل و پنج – دوم نوامبر دوهزار و دوازده

  پرواز دلتا سینسیناتی – نیویورک