هیپوگلیسمی | Hypoglycemia

Posted on
درِ قندانِ بسته
احتمالِ حمله به انجیرها را
به سرعت بالا می‌بَرد

نمایش
هنوز در حال اجراست
و من یاخته‌ای هستم
که داغ است
نمی‌داند
چه را کجا باخته…
یا چرا؟
کجا باخته؟
گود هنوز گِرد است
و فُحش خورش مَلَس
گداخته که می‌شود
ساعت به لکنت می‌نشیند بی هیچ حرف پیش
رنجیر، چرخ دنده
کم و بیش
و هر چه هست
به میانه‌ی بحران هم نرسیده‌ایم
سالهاست
عقب می‌مانیم
که جلو نمی‌رویم
دو چهل و یک دقیقه‌ی بامداد

12 آوریل 2014تهران