Skip to content

IT آتشفشان

  انگار نه انگار که نه من چیزی بارم بود
  سی‌دی را هل داد میان شیار لبم
  آرام
  که خط افتاده بود از ماندن بین باز و نیمه بسته
  خراش‌ها هنوز می خواندند
  Je t’aime
  با بار منفی اصطکاک
  بر جرقه‌های رقصان ساکن
  در پُل اُور پشمی‌ات در زمینه تاریک
  لب می‌زدند نامفهوم
  چمن‌های زیر ناف دنیا سرد و خنک
  سرش را پنهان می‌کرد و زبانه می‌کشید
  صورتش را می‌کشیدی به حفره‌ای تا بیست هزار فرسنگ زیر دریا
  آتشفشان که تو بودی
  با ناخن‌هات
  بر شیار‌های نو
  بر پشتم
  خرزهره می‌کاشت
  دست
  کاسه‌شده به دور آب حیات
  ابرهای حلقه حلقه دود
  مسدود و
  مس اندود
  گویی گواهی مرورگرت باطل شده بود
  و راهم نمی‌داد شناسه‌ی موجود
  «شب بود بیابان بود …»

  یک و سی پنج دقیقه بعد از ظهر- تهران – حوالی پارکینگ