آخرهایِ ما

Posted on

طنینِ در

صدایِ وزوزِ مگس
می‌دهد
باز و بسته‌اش که می‌کنی
دیگر اسفند نیست
اشکی که فرو نمی افتد
با پودر پیاز…
با بویِ دودِ چوب
فلفلِ سیاه…

Lyrics ِ
یکی در میان
کَرِه‌یِ صد گِرَمی…

آتشدان،
به میانه افکنده
با یاد بارقه ای
بدرقه ای…

و آشتی دو رقیق القلب
سر خاکِ رابطه شان

 ——————————————-

شنبه بیست و چهار تا سه شنبه بیست و هفتم
فروردین نود و دو