هم‌پوشانی – مضرب مشترک

Posted on

‌..بی صبرااانه
چشم پوشی میکنم
=
پوشاندن چشمهات به وقتش
وقتی رانندگی نمی کنی
تا دو دو مهره های سیاه
ماتم ببرد
«گیجم امروز»
به سردی دستت
به نرمی
پیچیده می شود
به نبض تپنده ی مخفی زیر آستین
باز میشود گره از آبنوس مو
روز از نو روزی از نو