Skip to content

هم‌پوشانی – مضرب مشترک

  ‌..بی صبرااانه
  چشم پوشی میکنم
  =
  پوشاندن چشمهات به وقتش
  وقتی رانندگی نمی کنی
  تا دو دو مهره های سیاه
  ماتم ببرد
  «گیجم امروز»
  به سردی دستت
  به نرمی
  پیچیده می شود
  به نبض تپنده ی مخفی زیر آستین
  باز میشود گره از آبنوس مو
  روز از نو روزی از نو