غلطِ مُصطلح

Posted on

در نبودِ تو
به مُچِ دستِ چَپم
آسیب رسیده ‌است
نیم فــــــــاصله ها را دیر به دیر
در می
یابم
که تصحیح شان کنم
گاه، می

می

افتد
سرِ خط

و من با اینکه می
بینمش

از قلب نه
از قلم می
اندازم اش

همین نیم فاصله در قلبم
امّا

می
می

رد

رد،

ردّی
نیست

که رصد شود

چه بد…

از تهِ قلب تا سرِ انگشتم
چند خطِ —————— تیره جا می
شود؟

2:40 دقیقه صبح – 18 آپریل 2013 – تهران