Skip to content

Reset

  کدِ اشتباه داده‌ام در شعر قبل
  تو سر در گُمی
  نمی‌گیری منظورم کیست

  جایی بوده‌ایم بر تختی غریبه
  یادت نمی‌آید اما

  دست از پا خطا نکرده … اما
  نَفَس‌هایت را دید می‌زدم … اما
  کد … ئین بازی را سخت می‌شود شکست
  باز گرداندش به زبان اصلی

  قل می‌خورد
  توی رگبرگ‌ها‌یِ نداشته‌یِ تنظیمات پیش‌فرض
  فَن کوئل روشن است
  مثل هوایِ ساعت شش‌ صبح

  باز هم نمیدانی اَم
  من هم نمی پُرسمت

  مرداد هزار و سیصد و نود و یک