Skip to content

سرد و گرم – راه راه

  تمام روز در تخت نبوده‌ای…
  تمام روز بر تخت مانده‌ام
  شیار‌های راه راه تشک
  روی ساعد دست-ات
  نشسته
  که ستون کرده ای
  زیر سرت…
  زیر سرت داشتم…
  پهلوگرمی‌ام بودی

  پشتم که باد می‌خورد…
  گرمی عادت عقب افتاده …
  به سردی ابزورد کلیه‌ی آزروها

  دَر

  —–

  Fran’s کافه ی Birgadeiro ایستگاه سائو پاولو