آب برای فیل

Posted on

چشمان قراضه‌ام
روبرویِ عسلیِ نگاه بی‌تاب تو
شبتاب
به گِل نشسته
چون کَرَجیِ دربست تا فردیس
آنقدر که نوچ دستم می‌شود تا ناز مژگانت
پارو می‌زنم فرو می‌روم
فانوس دریایی گوشواره‌ی تلالو
و تو
لو می‌دهی که دیشب
آب به دریا ریخته‌ای
پا شده‌ای
پی‌گیر شده ای تا من نشسته خوابم ببرد
من دیر شده‌ام
برای این حرف‌ها

شادی؟ مرا به پایکوبی؟
و یال‌های شیرم ریخته
پایین تَرَک
آویخته چون ماهِ  آهنربا
بر سایه فلزی شب
آب…
آب
آب … می‌دهی به گلدان‌هایت؟

December 29, 2012 at 4:10 AM